Travel Journal

En presentation av några av mina resmål.

Live-länk

Travel Journal

A presentation of some of my travel destinations.

Live link
Project Image

Beskrivning

Sidan är ett exempel på datadriven React. Resmålen läses in från en array av objekt som ligger i en fil. Varje objekt representerar ett resmål. JSX-element skapas utifrån arrayen för att visas på sidan.

Varje destination innehåller en länk till platsen i Google Maps.

Det faktiska innehållet är från några av mina egna resor.

Description

This site is an implementation of a static, but data-driven, React page. The travel destinations are read from an array of objects located in file data.js - each object represents a travel destination. React JSX elements are created from the array and then presented on the page.

Each destination contains a link to the position in Google Maps.

The actual contents are from some of my own travels.

Tekniker

Technologies

HTML
CSS
JavaScript
React
Figma
GIT