Uppdrag

Assignments

Atlas Copco juni 22 - juni 23

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C#, .Net 6, WPF, Git, SQL Server, TeamCity

Utveckling av applikation för att konfigurera hela produktionslinor av högkvalitativa skruvdragare som används i bilfabriker över hela världen. Nyutveckling och buggrättning i klient och server. Portning till .Net 6.

PRI Pensionsgaranti januari 22 - juni 22

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C#, .Net Core, WinForms, Visual Studio, Git, Azure DevOps, SQL Server

Vidareutveckling av internt system för att stödja arbetet med att analysera, förvalta och försäkra pensioner. Toms arbetsuppgifter har varit att rätta buggar och lägga till ny funktionalitet, bl.a. byta till nytt xml-format enligt ISO 20022 för de betalningsfiler som systemet producerar.

Trafikverket april 17 - december 20

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C#, WPF, Microservices, .Net Core, Visual Studio, Git, Azure DevOps Server, MSTest, NSubstitute

Nyutveckling av ett system som ska användas på Sveriges trafikcentraler för att övervaka och styra fordonstrafiken. Systemet hanterar och informerar om t.ex. olyckor, tunnelbränder, vägarbeten m.m. Vidare styrs skyltar och bommar enligt givna regler. Jag jobbade i klienten med användargränssnitt, affärslogik och asynkron kommunikation med systemets mikrotjänster.

ÅF/Ericsson november 15 - mars 17

Roll: Systemutvecklare, Kravställare
Teknik: Asp.Net, C#, JavaScript, SQL Server, Visual Studio, Git, Gerrit, Jenkins

Nyutveckling och underhåll av en webbapplikation som används inom Ericsson för att räkna på radiobasenheter innan de byggs ihop. Automatiska regressionstester implementerades i Robot framework.

Atlas Copco november 14 - november 15

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Silverlight, MVVM, C#, Visual Studio

Underhåll och vidareutveckling av ett konfigurationsverktyg för skruvdragare som används i bilindustrin.

Seaware maj 13 - augusti 14

Roll: Systemarkitekt, Utvecklare, Grafisk gränssnittsdesigner
Teknik: WPF, MVVM, C#, Visual Studio

Utveckling av en applikation i vilken man planerar och dokumenterar fartygsrutter för att uppfylla myndighetskrav. Programmet används ombord på tankfartyg och kan importera rutter från samtliga ledande navigationssystem. Rutterna ritas också ut på en karta. Slutkunden är BW Gas – ett av världens största tankerrederier. Tom utvecklade systemet själv från ax till limpa.

Seaware maj 12 – december 12

Roll: Utvecklare, Grafisk gränssnittsdesigner, Kravspecifikationsförfattare
Teknik: Adobe PDF Forms, C#, Visual Studio, SQL Server, MySql

Framtagning av PDF Forms inklusive grafisk design, användarvänlighet, inmatningsvalidering och bakomliggande logik i JavaScript. Formulären används av kaptener på tankfartyg som dagligen fyller i dessa och rapporterar position, kurs, bränsleförbrukning m.m.

Trygghetsrådet maj 11 – december 11

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, Asp.Net, SQL Server, Entity Framework, jQuery, SOA, Subversion, Membership Provider, webservices, JavaScript.

Utveckling av en ny webbsajt för att ansöka digitalt hos Trygghetsrådet. Ansökningarna från företag gjordes med en fil som användaren laddade upp, som sedan parsades och vars innehåll sparades till databas. Privatpersoner använde ett webbformulär för sina ansökningar. Syftet med applikationen var att automatisera och effektivisera ansökningsprocessen, samt att förbättra spårbarheten.

ITT Water and Wastewater april 11 – maj 11

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, .Net framework 4.0, Silverlight, Subversion, Crystal Reports, MVVM

Arbetade i ett team som utvecklade ett webbaserat verktyg för konstruktion av vattenreningssystem. Applikationen var baserad på .Net och Silverlight för att optimera grafisk interaktion och användbarhet, och var uppbyggt enligt arkitekturen MVVM. Tom implementerade ny funktionalitet samt vidareutvecklade en rapport i Crystal Reports.

Flir Systems oktober 07 – mars 11

Roll: Kravanalytiker, Systemarkitekt, Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, Windows Forms, Asp.Net, SQL Server, XML, Web Services, Perforce, Enterprise Library, Java, MVC

Utveckling av produktionssystem i .Net och Java för tillverkning av IR-kameror. Syftet med de nya systemen har varit att ha bättre spårbarhet på ingående komponenter, effektivisera produktionsprocessen och erbjuda webbrapporter med produktionsmått, felstatistik m.m. Tom ansvarade bl.a. för implementation och driftsättning av produktionssystemet i kundens nya fabrik i Estland. I arbetet ingick prestandaoptimering och replikering mellan databaserna i Sverige och Estland.

KMT UVA maj 05 – juli 07

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, Windows Forms, SQL Server, XML, Source Safe

Vidareutveckling av en .Net-applikation för analys av sliphål. Arbetet innebar implementation av ny funktionalitet, nyutveckling av användargränssnittet, datalagring, kommunikation med mätsystem samt matematiska/statistiska utvärderingar. Kommunikationen mellan applikationen och mätsystemet skedde m.h.a. XML-meddelanden via datasockets. Uppgradering av databasen från Access till SQL Server gjordes för att uppnå högre stabilitet i produktionsmiljö. Prestandaförbättring nåddes genom införandet av stored procedures.

Phadia augusti 06 – september 06 (deltid samtidigt som uppdraget ovan)

Roll: Databasutvecklare
Teknik: MS Access, SQL Server

Migrering av data i en Access-databas till en ny, befintlig Oracle-databas i produktionsmiljö med lite annan tabellstruktur. Löstes genom s.k. ”upsizing” av Access-databasen till en SQL Server-databas, där konverteringen till den nya strukturen gjordes m.h.a. verktyget Enterprise Manager (skapade nya tabeller och relationer, bytte datatyper, flyttade data, skapade nya primära nycklar m.m). Sedan användes en egenutvecklad .Net-applikation för överflyttning av data till Oracle-databasen.

Kongsberg januari 05 – mars 05

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW, C

Utveckling av ett antal delar i ett testsystem för sätesvärmare till bilar, för produktion i fabrik i Kina, Brasilien, Polen m.m. Stöd för språkhantering i användargränssnitt, drivrutin till etikettskrivare, databasanrop samt visning av Word och PDF-dokument i användargränssnitt m.h.a. ActiveX-komponent.

Stoneridge Electronics oktober 04 – januari 05

Roll: Systemtestare
Teknik: CAN bus, CAPL

Systemtest av huvudinstrumenteringen till lastbilar. Tysk kravspec. Testobjektet var ett inbyggt system med mjukvara skriven i C. Kommunikation med övriga delsystem i bilen skedde via CAN-buss. Arbetet omfattade planering av systemtester, specificering och exekvering av testfall samt rapportering.

Scania mars 04 – oktober 04

Roll: Systemutvecklare, Mentor
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt styrsystem för provrigg. Hjälpte en fast anställd med systemets design och programmering.

Stoneridge Electronics oktober 03 – februari 04

Roll: Systemtestare
Teknik: CAN bus, CAPL

Mjukvarutest av instrumenteringen till lastbilar. Testobjektets omgivning innehöll simulerade CAN-noder som programmerades m.h.a. det C-baserade språket CAPL.

Scania november 02 – maj 03

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt styrsystem för insprutningsprovrigg. Fungerade som sakkunnig mentor inom LabVIEW och objektorientering.

Ericsson Mobile Platforms november 01 – november 02

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Design, implementation, test och underhåll av en applikation, vilken fungerade som ett debugverktyg, med ett interaktivt, grafiskt användargränssnitt ovanpå det testsystem som Endevo utvecklade för konstruktionsverifiering av Ericssons 3G-mobilplattform.

Föräldraledig juli 01 – oktober 01
Genomförde Certifieringsuppgift maj 01 – juni 01
Roll: Systemarkitekt, Systemutvecklare
Teknik: Java

Gjorde ett flygbokningssystem som en del i certifieringen "Sun Certified Java Developer”.

Ericsson Utvecklings AB mars 00 – april 01

Roll: Integrationstestare, Systemutvecklare
Teknik: Unix, Java

Test och integration av en Ericsson-utvecklad, Java-baserad objektbrowser för att övervaka och styra telekomenheter. Spelade in och redigerade automatiska GUI-tester av nämnda objektbrowser.

Föräldraledig augusti 99 – feb 00

Astra Production Liquids mars 99 – juli 99

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt kalibreringssystem för de luftfuktighetssensorer som används i företagets produktion.

Ericsson Radio Access mars 99 – juli 99

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Vidareutveckling av befintligt testprogram för s.k. Combiners som blandar antennsignaler i radiobasstationer.

Siemens-Elema juli 98 – mars 99

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt testsystem för delsystem i Ventilator.

Pacesetter februari 98 – juli 98

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Validering av programkod i automatiskt produktionsverifieringssystem för pacemakers.

Ericsson Radio Systems november 97 – januari 98

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt konstruktionsverifieringssystem för sändare och mottagare i radiobasstation.

Ericsson Components september 97 – december 97

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C++

Systemering och implementation av två delar i ett kvalitetsstyrningssystem för elektronikkretsar.

Siemens-Elema september 95 – juli 97

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt testsystem för delsystem Kontrollenheten i Anestesiapparat.

Atlas Copco june 22 - june 23

Role: System developer
Technologies: C#, .Net 6, WPF, Git, SQL Server, TeamCity

Development of application to configure entire production lines of high quality screwdrivers used in car factories all over the world. New development and bug fixing in client and server. Porting to .Net 6.

PRI Pensionsgaranti january 22 - june 22

Role: System developer
Technologies: C#, .Net Core, WinForms, Visual Studio, Git, Azure DevOps, SQL Server

Development and maintenance of internal system to support the work of analyzing, managing and insure pensions. Tom's tasks have been fixing bugs and adding new functionality, for example change to new xml format according to ISO 20022 for the payment files which the system produces.

Trafikverket april 17 - december 20

Role: System developer
Technologies: C#, WPF, Microservices, .Net Core, Visual Studio, Git, Azure DevOps Server, MSTest, NSubstitute

Development of a new system to be used on Sweden's traffic centers to monitor and control vehicle traffic. The system handles and informs about e.g. accidents, tunnel fires, road works etc. Furthermore, signs and barriers are controlled according to given rules. I worked in the client with user interface, business logic and asynchronous communication with the system's microservices.

ÅF/Ericsson november 15 - march 17

Role: System developer, Requirement specifier
Technologies: Asp.Net, C#, JavaScript, SQL Server, Visual Studio, Git, Gerrit, Jenkins

New development and maintenance of a web application which is used within Ericsson to do calculations on radio base units before they are assembled. Automatic regression tests were implemented in Robot framework.

Atlas Copco november 14 - november 15

Role: System developer
Technologies: Silverlight, MVVM, C#, Visual Studio

Maintenance and system development of a configuration tool for screwdrivers used in the automotive industry.

Seaware may 13 - august 14

Role: System architect, Developer, UI designer
Technologies: WPF, MVVM, C#, Visual Studio

Development of an application for planning and documenting ship routes to meet authority requirements. The program is in use on board tankers and can import routes from all leading navigation systems. The routes are also drawn on a map. The end customer is BW Gas – one of the world's largest tanker shipping companies. Tom developed the entire system himself from start to finished product.

Seaware may 12 – december 12

Role: Developer, UI designer, Requirement specifier
Technologies: Adobe PDF Forms, C#, Visual Studio, SQL Server, MySql

Production of PDF Forms including graphic design, ease of use, input validation and underlying logic in JavaScript. The tanker captains use these forms on a daily basis reporting positions, course, fuel consumption etc.

Trygghetsrådet may 11 – december 11

Role: System developer
Technologies: Visual Studio, C#, Asp.Net, SQL Server, Entity Framework, jQuery, SOA, Subversion, Membership Provider, webservices, JavaScript.

Developed a new website to digitally apply to Trygghetsrådet. The applications from companies were made by uploading a file, which was then parsed and saved to database. Individual employees used a web form for their applications. The purpose of the application was to automate and streamlining the application process, as well as to improve traceability.

ITT Water and Wastewater april 11 – may 11

Role: System developer
Technologies: Visual Studio, C#, .Net framework 4.0, Silverlight, Subversion, Crystal Reports, MVVM

Worked in a team developing a web-based tool for construction of water purification systems. The application was based on .Net and Silverlight to optimize graphics interaction and usability, and was structured according to the MVVM architecture. Tom implemented new functionality and further developed a report in Crystal Reports.

Flir Systems october 07 – march 11

Role: Requirement specifier, System architect, System developer
Technologies: Visual Studio, C#, Windows Forms, Asp.Net, SQL Server, XML, Web Services, Perforce, Enterprise Library, Java, MVC

Development of production systems in .Net and Java for the manufacture of IR cameras. The purpose of those new systems have been better traceability on constituent components, streamline the production process and offer web reports with production measures, error statistics, etc. Tom was responsible for the implementation and deployment of the production system in the customer's new factory i Estonia. The work included performance optimization and replication between the databases in Sweden and Estonia.

KMT UVA may 05 – july 07

Role: System developer
Technologies: Visual Studio, C#, Windows Forms, SQL Server, XML, Source Safe

Development of a .Net application for analysis of grinding holes. The work included implementation of new functionality, user interface development, data storage, communication with measurement systems and mathematical/statistical evaluations. The communication between the application and the measurement system was done using XML messages via data sockets. Upgrading the database from Access to SQL Server was made to achieve higher stability in the production environment. Performance improvement was achieved through the introduction of stored procedures.

Phadia august 06 – september 06 (part-time at the same time as the assignment above)

Role: Database developer
Technologies: MS Access, SQL Server

Migrating data from an Access database to a new, existing Oracle database in production environment with a slightly different table structure. Solved by so-called "upsizing" the Access database to a SQL Server database, where the conversion to the new the structure was made i.a. the Enterprise tool Manager (created new tables and relationships, changed data types, moved data, created new ones primary keys etc.). Then a proprietary .Net application was used for migration of data to the Oracle database.

Kongsberg january 05 – march 05

Role: System developer
Technologies: LabVIEW, C

Development of a number of parts in a test system for seat heaters for cars, for production i factory in China, Brazil, Poland, etc. Support for language management in user interface, driver for label printers, database calls and display of Word and PDF documents by using an ActiveX component.

Stoneridge Electronics october 04 – january 05

Role: System tester
Technologies: CAN bus, CAPL

System test of the main instrumentation to trucks. German requirement spec. The test object was an embedded system with software written in C. Communication with other subsystems in the car took place via CAN bus. The work included planning of system tests, specification and execution of test cases and reporting.

Scania march 04 – october 04

Role: System developer, Mentor
Technologies: LabVIEW

Development of an automatic control system for test rig. Helped a permanent employee with the system's design and programming.

Stoneridge Electronics october 03 – february 04

Role: System tester
Technologies: CAN bus, CAPL

Software test of the instrumentation in trucks. The test object's environment contained simulated CAN nodes that were programmed in the C-based language CAPL.

Scania november 02 – may 03

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Development of an automatic control system for injection test rig. Acted as an expert mentor in LabVIEW and object-oriented programming.

Ericsson Mobile Platforms november 01 – november 02

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Design, implementation, testing and maintenance of an application, which acted as a debug tool, with an interactive, graphical user interface on top of the test system which Endevo developed for design verification of Ericsson's 3G mobile platform.

Parental leave july 01 – october 01
Performed Certification Project may 01 – june 01
Role: System architect, System developer
Technologies: Java

Made a flight booking system as part of the "Sun Certified Java Developer" certification.

Ericsson Utvecklings AB march 00 – april 01

Role: Integration tester, System developer
Technologies: Unix, Java

Test and integration of an Ericsson-developed, Java-based object browser for monitoring and control telecom devices. Recorded and edited automatic UI tests of said object browser.

Parental leave august 99 – feb 00

Astra Production Liquids march 99 – july 99

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Development of an automatic calibration system for the humidity sensors used in the company's production.

Ericsson Radio Access march 99 – july 99

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Maintenance and development of existing test program for so-called Combiners that mix antenna signals in radio base stations.

Siemens-Elema july 98 – march 99

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Development of automatic test system for subsystem in Ventilator.

Pacesetter february 98 – july 98

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Validation of program code in automatic production verification system for pacemakers.

Ericsson Radio Systems november 97 – january 98

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Development of automatic construction verification system for transmitter and receiver in radio base stations.

Ericsson Components september 97 – december 97

Role: System developer
Technologies: C++

Systematization and implementation of two parts i a quality management system for electronic circuits.

Siemens-Elema september 95 – july 97

Role: System developer
Technologies: LabVIEW

Development of automatic test system for subsystem Control unit in an anesthesia machine.