Uppdrag

Atlas Copco juni 22 - pågående

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C#, .Net 6, WPF, Git, Docker, SQL Server, TeamCity

Utveckling av applikation för att konfigurera hela produktionslinor av högkvalitativa skruvdragare som används i bilfabriker över hela världen.

PRI Pensionsgaranti januari 22 - juni 22

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C#, .Net Core, WinForms, Visual Studio, Git, Azure DevOps, SQL Server

Vidareutveckling av internt system för att stödja kärnverksamheten, vilken är att analysera, förvalta och försäkra pensioner. Toms arbetsuppgifter har varit att rätta buggar och lägga till ny funktionalitet, bl.a. byta till nytt xml-format enligt ISO 20022 för de betalningsfiler som systemet producerar.

Trafikverket april 17 - december 20

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C#, WPF, Microservices, .Net Core, Visual Studio, Git, Azure DevOps Server, MSTest, NSubstitute

Nyutveckling av ett system som ska användas på Sveriges trafikcentraler för att övervaka och styra fordonstrafiken. Systemet hanterar och informerar om t.ex. olyckor, tunnelbränder, vägarbeten m.m. Vidare styrs skyltar och bommar enligt givna regler. Jag jobbade i klienten med användargränssnitt, affärslogik och asynkron kommunikation med systemets mikrotjänster.

ÅF/Ericsson november 15 - mars 17

Roll: Systemutvecklare, Kravställare
Teknik: Asp.Net, C#, javascript, SQL Server 2008, Visual Studio, Git, Gerrit, Jenkins

Nyutveckling och underhåll av en webbapplikation som används inom Ericsson för att räkna på radiobasenheter innan de byggs ihop. Automatiska regressionstester implementerades i Robot framework.

Atlas Copco november 14 - november 15

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Silverlight, MVVM, C#, Visual Studio

Underhåll och vidareutveckling av ett konfigurationsverktyg för skruvdragare som används i bilindustrin.

Seaware maj 13 - augusti 14

Roll: Systemarkitekt, Utvecklare, Grafisk gränssnittsdesigner
Teknik: WPF, MVVM, C#, Visual Studio

Utveckling av en applikation i vilken man planerar och dokumenterar fartygsrutter för att uppfylla myndighetskrav. Programmet används ombord på tankfartyg och kan importera rutter från samtliga ledande navigationssystem. Rutterna ritas också ut på en karta. Slutkunden är BW Gas – ett av världens största tankerrederier. Tom utvecklade systemet själv från ax till limpa.

Seaware maj 12 – december 12

Roll: Utvecklare, Grafisk gränssnittsdesigner, Kravspecifikationsförfattare
Teknik: Adobe PDF Forms, C#, Visual Studio, SQL Server, MySql

Framtagning av PDF Forms inklusive grafisk design, användarvänlighet, inmatningsvalidering och bakomliggande logik i javascript. Formulären används av kaptener på tankfartyg som dagligen fyller i dessa och rapporterar position, kurs, bränsleförbrukning m.m.

Trygghetsrådet maj 11 – december 11

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, Asp.Net, SQL Server, Entity Framework, jQuery, SOA, Subversion, Membership Provider, webservices, javascript.

Utveckling av en ny webbsajt för att ansöka digitalt hos Trygghetsrådet. Ansökningarna från företag gjordes med en fil som användaren laddade upp, som sedan parsades och vars innehåll sparades till databas. Privatpersoner använde ett webbformulär för sina ansökningar. Syftet med applikationen var att automatisera och effektivisera ansökningsprocessen, samt att förbättra spårbarheten.

ITT Water and Wastewater april 11 – maj 11

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, .Net framework 4.0, Silverlight, WPF, Subversion, Crystal Reports, MVVM

Arbetade i ett team som utvecklade ett webbaserat verktyg för konstruktion av vattenreningssystem. Applikationen var baserad på .Net och Silverlight för att optimera grafisk interaktion och användbarhet, och var uppbyggt enligt arkitekturen MVVM. Tom implementerade ny funktionalitet samt vidareutvecklade en rapport i Crystal Reports.

Flir Systems oktober 07 – mars 11

Roll: Kravanalytiker, Systemarkitekt, Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, Windows Forms, Asp.Net, SQL Server, XML, Web Services, Perforce, Enterprise Library, Java, MVC

Utveckling av produktionssystem i .Net och Java för tillverkning av IR-kameror. Syftet med de nya systemen har varit att ha bättre spårbarhet på ingående komponenter, effektivisera produktionsprocessen och erbjuda webbrapporter med produktionsmått, felstatistik m.m. för att angripa rätt problem och därigenom höja kvaliteten, både i produktionsprocessen och på kamerorna i sig. Tom ansvarade bl.a. för implementation och driftsättning av det första produktionssystemet i kundens nya fabrik i Estland. I arbetet har ingått design och utveckling av windows- och webbapplikationer, databasdesign och felsökning, prestandaoptimering, drift samt replikering mellan databaserna i Sverige och Estland.

KMT UVA maj 05 – juli 07

Roll: Systemutvecklare
Teknik: Visual Studio, C#, Windows Forms, SQL Server, XML, Source Safe

Vidareutveckling av en .Net-applikation för analys av sliphål. Arbetet innebar implementation av ny funktionalitet, nyutveckling av användargränssnittet, datalagring, kommunikation med mätsystem samt matematiska/statistiska utvärderingar. Kommunikationen mellan applikationen och mätsystemet skedde m.h.a. XML-meddelanden via datasockets. Uppgradering av databasen från Access till SQL Server gjordes för att uppnå högre stabilitet i produktionsmiljö. Prestandaförbättring nåddes genom införandet av s.k. stored procedures.

Phadia augusti 06 – september 06 (deltid samtidigt som uppdraget ovan)

Roll: Databasutvecklare
Teknik: MS Access, SQL Server

Migrering av data i en Access-databas till en ny, befintlig Oracle-databas i produktionsmiljö med lite annan tabellstruktur. Löstes genom s.k. ”upsizing” av Access-databasen till en SQL Server-databas, där konverteringen till den nya strukturen gjordes m.h.a. verktyget Enterprise Manager (skapade nya tabeller och relationer, bytte datatyper, flyttade data, skapade nya primära nycklar m.m). Sedan användes en egenutvecklad .Net-applikation för överflyttning av data till Oracle-databasen.

Kongsberg januari 05 – mars 05

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW, C

Utveckling av ett antal delar i ett testsystem för sätesvärmare till bilar, för produktion i fabrik i Kina, Brasilien, Polen m.m: Stöd för språkhantering i användargränssnitt, drivrutin till etikettskrivare, databasanrop samt visning av Word och PDF-dokument i användargränssnitt m.h.a. ActiveX-komponent.

Stoneridge Electronics oktober 04 – januari 05

Roll: Systemtestare
Teknik: CAN bus, CAPL

Systemtest av huvudinstrumenteringen till lastbilar. Tysk kravspec. Testobjektet var ett inbyggt system med mjukvara skriven i C. Kommunikation med övriga delsystem i bilen skedde via CAN-buss. Arbetet omfattade planering av systemtester, specificering och exekvering av testfall samt rapportering.

Scania mars 04 – oktober 04

Roll: Systemutvecklare, Mentor
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt styrsystem för provrigg. Hjälpte en fast anställd med systemets design och programmering.

Stoneridge Electronics oktober 03 – februari 04

Roll: Systemtestare
Teknik: CAN bus, CAPL

Mjukvarutest av instrumenteringen till lastbilar. Testobjektets omgivning innehöll simulerade CAN-noder som programmerades m.h.a. det C-baserade språket CAPL.

Scania november 02 – maj 03

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt styrsystem för insprutningsprovrigg. Fungerade som sakkunnig mentor inom LabVIEW och objektorientering.

Ericsson Mobile Platforms november 01 – november 02

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Design, implementation, test och underhåll av en applikation, vilken fungerade som ett debugverktyg, med ett interaktivt, grafiskt användargränssnitt ovanpå det testsystem som Endevo utvecklade för konstruktionsverifiering av Ericssons 3G-mobilplattform.

Föräldraledig juli 01 – oktober 01
Genomförde Certifieringsuppgift maj 01 – juni 01

Roll: Systemarkitekt, Systemutvecklare
Teknik: Java

Gjorde ett flygbokningssystem som en del i certifieringen "Sun Certified Java Developer”.

Ericsson Utvecklings AB mars 00 – april 01

Roll: Integrationstestare, Systemutvecklare
Teknik: Unix, Java

Test och integration av en Ericsson-utvecklad, Java-baserad objektbrowser för att övervaka och styra telekomenheter. Spelade in och redigerade automatiska GUI-tester av nämnda objektbrowser.

Föräldraledig augusti 99 – feb 00

Astra Production Liquids mars 99 – juli 99

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt kalibreringssystem för de luftfuktighetssensorer som används i företagets produktion.

Ericsson Radio Access mars 99 – juli 99

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Vidareutveckling av befintligt testprogram för s.k. Combiners som blandar antennsignaler i radiobasstationer.

Siemens-Elema juli 98 – mars 99

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt testsystem för delsystem i Ventilator.

Pacesetter februari 98 – juli 98

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Validering av programkod i automatiskt produktionsverifieringssystem för pacemakers.

Ericsson Radio Systems november 97 – januari 98

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt konstruktionsverifieringssystem för sändare och mottagare i radiobasstation.

Ericsson Components september 97 – december 97

Roll: Systemutvecklare
Teknik: C++

Systemering och implementation av två delar i ett kvalitetsstyrningssystem för elektronikkretsar.

Siemens-Elema september 95 – juli 97

Roll: Systemutvecklare
Teknik: LabVIEW

Utveckling av automatiskt testsystem för delsystem Kontrollenheten i Anestesiapparat.